System budowlany prefabeko, a szczelność powietrzna domów

Jedną z najważniejszych właściwości materiałów budowlanych STEICO z włókna drzewnego jest otwartość dyfuzyjna, czyli zdolność do bezpiecznego przepuszczania pary wodnej. Dzięki temu wilgoć nie skrapla się na powierzchniach wewnątrz budynku, co przedłuża żywotność konstrukcji i zapewnia korzystny mikroklimat w Twoim domu prefabeko.

Dlaczego szczelność powietrzna budynku jest tak ważna?

Aby zapewnić lokatorom optymalny komfort cieplny, budynek wykonany w standardzie energooszczędnym musi spełniać 2 warunki:

 • prawidłowo zaprojektowana i wykonana powłoka uszczelniająca przegrody
 • komplementarnie dopasowana warstwa paroizolacyjna

Pozostawienie luk w konstrukcji prowadzi do wystąpienia zjawiska wymiany konwekcyjnej, a więc szybkiego ulatniania się powietrza i pary wodnej z wnętrza budynku. Powietrze w trakcie tego procesu błyskawicznie traci ciepło i osiąga maksymalny poziom wilgotności.

W efekcie na zimnych powierzchniach przegród skrapla się para wodna. Zjawisko to odbija się negatywnie na izolacyjności termicznej i akustycznej, może doprowadzić też do uszkodzeń powierzchni. Właściciele takiego budynku płacą ponadto wyższe rachunki – źle ocieplone pomieszczenie potrzebuje więcej energii do ogrzania.

Nieszczelne przegrody budynku powodują także zaburzenie mikroklimatu wnętrza. Problem ten dotyczy zwłaszcza sezonu zimowego, gdy powietrze wnikające przez nieszczelności jest znacznie chłodniejsze, niż powietrze we wnętrzu. Różnica temperatur wywołuje spadek wilgotności względnej w pomieszczeniu; lokatorzy odczuwają to poprzez szczypanie i pieczenie oczu, wysuszone gardło i suchą skórę. W lecie natomiast nieszczelny budynek nagrzewa się znacznie szybciej, co zmienia go z przyjemnej oazy w duszną saunę.

Zasady montażu materiałów izolacyjnych w drewnianych konstrukcjach szkieletowych

Materiały uszczelniające montuje się zarówno po wewnętrznej, jak i zewnętrznej stronie konstrukcji. Wszystkie przegrody, a także złącza między nimi, przejścia elementów instalacji i połączenia okien z ościeżami muszą tworzyć jednolitą powierzchnię. Każda, nawet najdrobniejsza przerwa przyczynia się bowiem do utraty ciepła i stwarza ryzyko wystąpienia szkody budowlanej.

Aby uzyskać jednolitą powierzchnię przegród budowlanych, prefabeko stosuje elementy konstrukcyjne STEICO zaprojektowane według następujących zasad:

 • elementy konstrukcyjne należy projektować tak, by do ich łączenia wystarczała jak najmniejsza liczba przebić powłoki
 • elementy powinny być możliwie jak największe, aby do zespolenia potrzebna była minimalna liczba łączeń
 • materiały uszczelniające powinny tworzyć zamknięte systemy i cechować się wysoką jakością, potwierdzoną gwarancją producenta

Test szczelności budynku

Standardowo przed oddaniem budynku przeprowadza się test szczelności powietrznej blower door, który umożliwia wykrycie i błyskawiczną naprawę ewentualnych luk w wewnętrznych powłokach.

Testerzy wyposażeni w specjalne wentylatory wtłaczają i odprowadzają powietrze z budynku. W tym samym momencie sprawdza się wartość ciśnienia wewnątrz budynku i ciśnienia atmosferycznego; różnica między nimi powinna wynosić 50 Pa. Po osiągnięciu tej wartości urządzenia pomiarowe badają generowany strumień powietrza, który przy porównaniu do kubatury wewnętrznej budynku wyznacza parametr n50

​n50 = V50 / V [h-1] (1)

V50 – strumień powietrza, przy którym uzyskiwane jest pod- lub nadciśnienie o wartości 50 Pa [m 3/h]

V – kubatura wewnętrzna budynku [m 3]

Maksymalna wielkość parametru n50, określona w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wynosi odpowiednio:

 • n50 ≤ 3,0 h-1 dla budynków wyposażonych w wentylację grawitacyjną
 • n50 ≤ 1,5 h-1 dla budynków wyposażonych w wentylację mechaniczną

Dla budownictwa energooszczędnego przyjmuje się następujące normy:

 • n50 ≤ 1,5 h-1 dla budynków energooszczędnych
 • n50 ≤ 0,6 h-1 dla budynków pasywnych

Warstwa paroizolacyjna w przegrodach budowlanych STEICO

Warstwa paroizolacyjna stanowi barierę między przegrodą budowlaną a parą wodną. W budynkach szkieletowych służy także do zwiększenia szczelności powietrznej. Pamiętajmy jednak, że obie wymienione funkcje nie są tożsame:

 • paroizolacja zatrzymuje lub spowalnia dyfuzję pary wodnej przez przegrodę budowlaną
 • warstwa uszczelniająca zapobiega konwekcyjnej wymianie pary wodnej

Jeśli warstwa uszczelniająca składa się z materiałów higroskopijnych, a cała konstrukcja otwarta jest na dyfuzję pary wodnej, nie ma potrzeby stosowania dodatkowych barier paroszczelnych. W ich miejscu używa się materiałów, które spowalniają przemieszczanie się pary. W ten sposób wilgoć nie kumuluje się w postaci skroplonej, lecz płynnie opuszcza przegrodę.

Aby osiągnąć optymalny poziom szczelności powietrznej, podczas budowy domów prefabeko stosuje następujące materiały STEICO:

 • Membrana paroizolacyjna

Charakteryzuje się stałą wartością oporu dyfuzyjnego sd = 5 m (m.in. STEICOprotect 100 mm, STEICOspecial 120 mm)

 • Aktywna membrana paroizolacyjna

Charakteryzuje się zmiennym oporem dyfuzyjnym, a co za tym idzie – zdolnością adaptacji do aktualnej temperatury i poziomu wilgotności powietrza (m.in. STEICOmulti renova – sd 0,5-25 m). 

 • Płyta OSB

Płyta drewnopochodna o podstawowej funkcji usztywniającej, przy spełnieniu stosownych kryteriów i prawidłowym uszczelnieniu stosowana także w roli powłoki uszczelniającej i paroizolacyjnej o zmiennym oporze dyfuzyjnym.

Aby osiągnąć pożądany stopień paroizolacji, poszczególne elementy każdego z powyższych systemów należy ściśle połączyć za pomocą dedykowanych produktów:

taśmy klejące jednostronnie

taśmy klejące dwustronnie

masy uszczelniająco-klejące

kołnierze, listwy i profile uszczelniające

łaty dociskowe i zszywki mocujące zakłady membrany

Warstwa wiatroszczelna w przegrodach budowlanych STEICO

Warstwa wiatroszczelna, usytuowana po zewnętrznej stronie przegrody budowlanej, blokuje napływ powietrza i wody opadowej do wnętrza przegrody. Jeśli w wewnętrznej warstwie uszczelniającej nieszczęśliwie znajdą się luki, warstwa przeciwwietrzna częściowo zapobiegnie konwekcyjnej wymianie powietrza (mimo to naprawa ubytku wciąż jest koniecznością!). W budynkach szkieletowych wiatroizolacja o właściwościach hydrofobowych wspomaga także proces odprowadzania pary wodnej.

Prefabeko używa w tym celu wielofunkcyjnych płyt STEICO, montowanych na profilach typu pióro-wpust. Gotowa konstrukcja chroni przed wiatrem, poprawia izolację termiczną i akustyczną.

Konstrukcje otwarte na dyfuzję pary wodnej

Dyfuzja pary wodnej polega na dążeniu do wyrównania poziomu ciśnień cząsteczek pary wodnej po obu stronach przegrody budowlanej. Proces nasila się w momencie wzrostu różnicy ciśnień.

Najbardziej intensywnie zjawisko to występuje w sezonie zimowym. Ciepłe, wilgotne powietrze z ogrzewanych wnętrz przenika wówczas poza budynek, w kierunku suchego powietrza zewnętrznego. W lecie niejednokrotnie zachodzi odwrotna sytuacja – dyfuzję obserwujemy wówczas na poddaszach, gdy rozgrzane powietrze napiera w stronę przegród dachowych o niższej temperaturze.

Konstrukcje zamknięte dyfuzyjnie zwiększają ryzyko wystąpienia następujących usterek:

 • trwałe zawilgocenie materiałów termoizolacyjnych
 • odkształcenie i spadek nośności drewnianych i drewnopochodnych elementów konstrukcji
 • rozwój pleśni i grzybów wewnątrz przegrody
 • spadek izolacyjności akustycznej

Aby umożliwić swobodny transfer pary wodnej, prefabeko stosuje przegrody budowlane STEICO o układzie warstwowym, otwartym dyfuzyjnie, a do izolacji termicznej używa materiałów o właściwościach higroskopijnych. Tworzywa te magazynują część wchłoniętej wilgoci, zapobiegając jej skraplaniu na powierzchniach przegród budowlanych.

Opór dyfuzyjny

Kluczową rolę w budowie konstrukcji otwartej na dyfuzję jest wybór materiałów o odpowiednio niskim poziomie oporu dyfuzyjnego (μ). Parametr ten określa paroprzepuszczalność danego materiału w porównaniu do normowego oporu dyfuzyjnego powietrza. Współczynnik oporu dyfuzyjnego dla powietrza wynosi 1 i stanowi punkt odniesienia dla dalszych porównań.

W konstrukcjach otwartych na dyfuzję używa się materiałów o możliwie niskim poziomie oporu dyfuzyjnego, które umożliwiają płynny transfer pary wodnej. Prefabeko stosuje w tym celu płyty i maty termoizolacyjne STEICO z włókien drzewnych.

Bezwymiarowy współczynnik oporu dyfuzyjnego nie wystarczy, by precyzyjnie określić zdolność dyfuzyjną przegrody budowlanej – w praktyce zastępuje się go wartością sd, stanowiącą iloczyn współczynnika μ i grubości danego materiału wyrażonej w metrach.

 • sd = μ * d [m]

W praktyce oznacza to, że warstwa materiału o parametrze sd  = 6 generuje wobec pary wodnej taki sam opór, jak blok nieruchomego powietrza o grubości 6 m.

Zasady zarządzania transferem pary wodnej

 • do przegrody budowlanej może przeniknąć tylko taka ilość pary wodnej, którą da się swobodnie odprowadzić do otoczenia
 • ilość wilgoci przenikającej przez przegrodę budynku nie może zaburzać jej właściwości termoizolacyjnych ani naruszać struktury drewna
 • ewentualny punkt rosy* powinien zostać uwzględniony w warstwie materiału termoizolacyjnego, który umożliwia kapilarną adsorpcję wody kondensacyjnej oraz jej odprowadzenie poza przegrodę
 • od wewnątrz przegroda powinna blokować przenikanie wilgoci (z uwzględnieniem niezbędnej rezerwy na odparowanie), od zewnątrz zaś powinna być możliwie najbardziej otwarta dyfuzyjnie

*Punkt rosy - temperatura, w której rozpoczyna się proces skraplania gazu lub wybranego składnika mieszaniny gazów przy ustalonym ciśnieniu i określonym składzie.

Aby spełnić powyższe warunki, prefabeko korzysta z konstrukcji szkieletowych STEICO wzniesionych według następującej reguły:

Wewnętrzna powłoka przegrody budowlanej musi wykazywać minimum 6x większą wartość współczynnika sd,i niż zewnętrza powłoka przegrody sd,e.

 • sd,e warstwa zewnętrzna ≤ 0,5 m
 • sd,i warstwa wewnętrzna ≥ 3 m

Zgodnie z niemiecką normą DIN 68800-2 oraz DIN 1408-03, najbezpieczniejsze konstrukcje szkieletowe wolne od zjawiska kondensacji pary wodnej można uzyskać stosując zewnętrzną powłokę o sd,e ≤ 0,3 m (np. STEICOprotect 40 i 60 mm) oraz wewnętrzną o sd,i ≥ 2 m (np. STEICOmulti membra 5).


© copyright 2020 prefabeko
Ta strona wykorzystuje pliki typu cookie w celach reklamowych, analitycznych oraz do oferowania funkcji społecznościowych. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zapisywanie plików na Państwa urządzeniu, powinni Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej.